โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ร่วมกับ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรม Go-Kart Go to School