โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภ่าษาต่างประเทศ จัีดกิจกรรม SBP HAPPY CHINESE NEW YEAR 2020 เนื่องในวันตรุษจีน