11 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดกิจกรรม
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม