คณะผู้บริหารโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ดร.เตือนใจ ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 

รองเอกพล อินทรพิชัย
รองผุ้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

รองประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

รองนันท์นภัส เจริญโพธิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่บริหารงานทั่วไป

 

รองสริณยา ขันทโรจน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล