การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)