การฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2