27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นำนักเรียนไปทำกิจกรรมค่ายจิตอาสาพัฒนายั่งยืน ปลูกป่าชายเลน ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ