3 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัด กิจกรรม เทศกาลวันทะนะบะตะ ซึ่งเป็นเทศกาลขอพรจากดวงดาวของประเทศญี่ปุ่น