การประชุมเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ