กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                                            

   

ครูวิวัน พาลีบัตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   

ครูกฤษณา เพชรซ้อน

ครูสุกัญญา ทองอยู่

ครูเจนจิตต์ ปูเชียงแดง

ครูนัฐวุฒิ คำสีแก้ว

ครูจตุพร แซ่ลิ้ม

ครูอภิวัฒน์ โพธิ์น้อย

ครูจณิษษ์ฎา บุตรเบ้า