กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

                                            

   

11

ครูจตุพล พยุหะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

   

12

ครูทิพย์เกสร บรรณรน

13

ครูจักรพันธ์ โพธิ์นอก

14

ครูธนัญชัย ขำปาน

14

ครูนิติพงษ์ ค่าม่วง

15

ครูดวงพร เชื้อพหรมศรี

16

ครูวิทยา คลับคล้าย

18

ครูสกานต์ เพ็ชรนิล

19

ครูจิรา เนตยารักษ์

20

ครูจักรกรฤต วรรณวงษ์

ครูสิทธิเดช ปัญดี

16

ครูจิรา เนตยารักษ์