กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                            

   

ครูกมลกาญจน์ บรรทร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

   

ครูกนกพร ปานกลีบ

ครูปัณญตา คงธนคณากุล

ครูธัญญารัตน์ บุญพ่วง

ครูพีรดา ศักดิ์ศร

ครูวัชราภรณ์ พึ่งโพธิ์

ครูวิลาสินี จิตวิริยะพันธ์

ครูศจีวรรณ ลีละพันธ์

ครูศุภัทรา เพ็ชรงาม

ครูอรอุมา มูลจันทร์

ครูอรอุมา เสนาถี

ครูสุณีย์ อินทรพาณิชย์

ครูอัษฎาพร พิลา

ครูเฉลิมพล โสมรักษ์

ครูธงชัย ดาระภา

ครูธนาสิน เจริญกุล

ครูปรมินทร์ สุวรรณกูฎ

ครูอิสระ สระแก้ว

ครูวินัย เลี้ยงชื่นใจ

ครูโชติกา เดชมา

ครูขวัญใจ โฉมจังหรีด