กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                            

   

ครูจิรนันท์ ทับศิลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโยี

   

ครูสุพิชฌาย์ พุ่มศิริ

ครูวิรวรรณ หิรัญพานิช

ครูภาวดี รัศมีทอง

ครูสุฑามาศ แก้วมรกต

ครูศรัณ สังข์ทอง

ครูชัยภัทร อาจระออ

ครูศรีสุดา อิสโม

ครูจุราวรรณ ดวงพรม

ครูเนติชา วงศิลา

ครูจงดี จั่นคำ

ครูถิรวัฒน์ รัตโนภาส

ครูสมพร ฤทธิ์อยู่

ครูจุฑามาศ บรรจบ

ครูประวิทย์ สุภาพ

ครูวิภาพรรณ ยิ้มโปรยคำ

ครูเนตรนภา ใจอุ่น

ครูสมฤทัย ภูน้ำย้อย

ครูจิรเดช เกิดศิริ

ครูพิชญธิดา ชาติสำราญ