กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                            

   

ครูรัตฏิญากร การวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   

ครูโสภาพรรณ ชะอุ่ม

ครูนลิน ชนะชู

ครูบุญมี ศิริวงศ์

ครูภาวิณี โกสินทร

ครูเกตุกาญจน บัวนาค

ครูกรณิกา ผิวล่อง

ครูชนากานต์ กาวกาย

ครูดวงพร กาญจนวาศ

ครูธิดาวรรณ พุทธจันทร์

ครูผกามาส สุโพธิ์

ครูพนิดา จิตวิบูลย์

ครูพรทิพย์ พรรณนา

ครูพัชรธารา สุขศิลป์วิทยา

ครูพิสมัย รุ่งเรือง

ครูรัตนาภรณ์ สุภะเกษ

ครูวรรณา ลาวัง

ครูศิริรัตน์ สุวรรณ

ครูพัชรธารา สุขศิลป์วิทยา

ครูสุพิน สุขคุ้ม

ครูอุลัย งามล้วน

ครูวศกร เพ็ชรช่วย

ครูสุรวุฒิ อิสรไกรศีล

ครูสุดาวัลย์ เพ็ชรรัตน์

ครูอารยา อุ่นเจ้าบ้าน