กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                            

   

ครูดารุณี นันทะพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

   

ครูอภิรัฐ โยธาฤทธิ์.jpg

ครูวราพร หมายชัย

ครูจุฑาภรณ์ วรรณบวร

ครูบงกช จันทร์ไพศรี

ครูภิรมรัตน์ อินถา

ครูสโรชา ภาระจ่า

ครูสาวดี บุญโท

ครูอรชร เสรีกุล

ครูอมรลักษณ์ เบญจมานันท์

ครูนรากรณ์ ฤทธิรณ

ครูประวิทย์ พลสมัคร

ครูปราชญา ปานกลีบ

ครูรุ่งเรือง ชัยวร

ครูอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์

ครูนายธนภูมิ ทองเพียรพงษ์

ครูธัญญาภรณ์ เจริญประเสริฐกุล

ครูกฤษณชัย ค่าม่วง