กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                            

   

ครูเบญจมาส ผิวเหลือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   

ครูนวรัตน์ วงษ์ชัย

ครูบรรยง คุ้มรอบ

ครูวิภา ดาราเพ็ญ

ครูศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์

ครูฐิติพร หารวาระ

ครูธัญนสา เดชสุวรรณ

ครูมธุรส เตียวปิยกุล

ครูวิลาสินี คลับคล้าย

ครูสังวาลยากานต์ แก้วจันทร์

ครูสุกัญญา แสงทับทิม

ครูอาภาภรณ์ คุ้มรักษา

ครูสิณี สิริกุลยา

ครูกิตติพงศ์ นาคกล่อม

ครูอภิวัฒน์ มรรคผล

ครูประภัสสร ทับทิมดี

ครูกนกนาถ อนันตบุญ