คำสั่งโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ที่ 163/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับเปลี่ยนคะแนนความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566