ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 เรื่อง การจัดหาที่เรียนให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566