โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญจัดประชุม การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม