โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ  เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้  รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่สากล พัฒนาตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

สัจฺจํ วีรํ การาเปติ   ความซื่อสัตย์ทำให้เกิดความกล้าหาญ