1. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ รักความเป็นไทยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจ และยึดหลักธรรมาภิบาล

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาเทคโนโลยี สื่อและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ด้านผู้เรียน

  1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์

5. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

6. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

8. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ด้านครู

  1. ครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. ครูสามารถใช้ ผลิต และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสถานศึกษา

  1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยการกระจายอำนาจและยึดหลักธรรมาภิบาล