เศรษฐบุตรสุดประเสริฐเลิศวิไล
เศรษฐบุตรเกรียงไกรกล้าหาญ
เศรษฐบุตรสามัคคีมีสัมพันธ์
เศรษฐบุตรยึดมั่นคุณธรรม

พรหมวิหารสี่นั้นมั่นคง
ดำรงเมตตาสงสาร
กรุณาต่อผู้ทุกข์ทรมาน
ภิบาลสุขสันต์ปวงชน

มุทิตามีจิตยินดี
สุขศรีเมื่อท่านสุขสม
ทุกคนครองใจเยี่ยงพรหม
อุเบกขาพานิยมยินดี

เขียวขาวเราเทิดไว้สูงยิ่ง
ประเสริฐสิ่งบริสุทธิ์ศักดิ์ศรี
เขียวขาวสดใสชื่นชีวี
เป็นศรีเศรษฐบุตรสุดวิไล