คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปี 2563 – ปัจจุบัน

พลอากาศโทสนั่นพิทยาภรณ์ประธานกรรมการ
นายวสันต์กระโจมทองกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศรีสุดาทาเจริญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางฉวีวรรณศิริอังกุลกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางประจวบโนรีวงศ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมชายศรีทองกูรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายณฤทธิ์วิฑูรชาติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดาบตำรวจถวิลยอดดำเนินกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นางสาวดารุณีนันทะพรหมกรรมการผู้แทนครู
นางวรรณาสังข์ทองกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นายไพโรจน์จันทรรอดกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระไพโรจน์อ่ำบุญชูกรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นายวิจักษ์ฉิมพงษ์กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
นางเตือนใจปิ่นนิกรกรรมการและเลขานุการ