หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จัดระดับการศึกษาเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษา ภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการ คิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นำ และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ

ห้องเรียนที่เปิดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนปกติ
ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติมภาษาจีน)
ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมแพทย์-พยาบาล)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร-วิศวะ)
แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน
แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (ไทย-สังคม)
แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (นิเทศน์ศิลป์)
*** รายละเอียดเพิ่มเติม