รายชื่อฝ่ายบริหาร

นางสาวอมราพร เปเหล่าดา ม.5/10 ประธานนักเรียน
นายจิรทีปต์ นามฮง ม.5/10 รองประธานนักเรียน
นางสาวอณิชญา แข่งขัน ม.5/4 เลขานุการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • นางสาวนุจรี นุ่มแปลก ม.5/7 ประธานฝ่าย
 • นางสาวเปมิกา ยานะพัทธ์ ม.4/4 รองประธานฝ่าย
 • นางสาวกฤตธีรา เสนคราม ม.5/4 เลขานุการฝ่าย

ฝ่ายเหรัญญิก

 • นางสาวนุจรี นุ่มแปลก ม.5/7 ประธานฝ่าย
 • นางสาวนวพรรษวรรณ วรรณลุน ม.5/4 รองประธานฝ่าย
 • นางสาวณัฐกานต์ คงปาน ม.4/3 เลขานุการฝ่าย

ฝ่ายโสตทัศนศึกษา

 • นางสาวอาภัสรา ขยายวงศ์ ม.5/12 หัวหน้าฝ่าย
 • นายอิทธิพล เทพแตง ม.5/3 รองหัวหน้าฝ่าย
 • นางสาวไอริณ กลั่นบัวหอม ม.5/7 เลขานุการฝ่าย

ฝ่ายกิจกรรม

 • นางสาวธนายา การสมโชค ม.5/3 ประธานฝ่าย
 • นายกันตพงศ์ ชูจินดา ม.5/5 รองประธานฝ่าย
 • นายธนกฤต ฐากุลธนะเดช ม.5/5 เลขานุการฝ่าย

ฝ่ายอุปกรณ์

 • นางสาวสุชาดาวดี สืบประยูร ม.5/3 ประธานฝ่าย
 • นางสาวสุปรีดี อุ่นศรี ม.4/2 รองประธานฝ่าย
 • นางสาวสิริภาพร ทัศนียรัตน์ ม.5/1 เลขานุการฝ่าย

ฝ่ายประเมินผล

 • นางสาวกัญญาณัฐ สีเนหะ ม.5/10 หัวหน้าฝ่าย
 • นางสาวธนวรรณ มีศาลา ม.5/4 รองหัวหน้าฝ่าย
 • นายอมันตา ปัญญา ม.4/9 เลขานุการฝ่าย

ฝ่ายสถานที่

 • นายกรินทร์ ไชยสงเมือง ม.5/5 หัวหน้าฝ่าย
 • นางสาวกษิรา แสงอุ่น ม.5/5 รองหัวหน้าฝ่าย
 • นายภูมิพลัง คล่องบรรจง ม.5/7 เลขานุุการฝ่าย

ฝ่ายพยาบาล

 • นางสาวสิริตรี โคตมุงคุณ ม.5/4 หัวหน้าฝ่าย
 • นางสาวอนันตญา แข่งขัน ม.5/7 รองหัวหน้าฝ่าย
 • นายภานุวัฒน์ ทรงพันธุ์คชสาร ม.5/1 เลขานุการฝ่าย

กรรมการสภานักเรียน

นางสาวนันทานุช ถนัดรบ ม.5/1 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายปรียนันท์ ชนวัฒนะกูล ม.4/7 ฝ่ายโสต

นางสาวธัญญะรัตน์ ชาวยอง ม.5/1 ฝ่ายโสต

นางสาวกนกวรรณ คุ่มเคี่ยม ม.4/4 ฝ่ายโสต

นางสาวชนัญชิ​ดา​ ดีชัด ม.4/5 ฝ่ายกิจกรรม

นายนคินทร์ แก้วลาดวงษ์ ม.4/6 ฝ่ายกิจกรรม

นางสาวอภิษฎา กระโจมทอง ม.5/1 ฝ่ายกิจกรรม

นางสาววาสิฏฐี แรงรักธรรม ม.4/12 ฝ่ายอุปกรณ์

นางสาวณัฏฐธิฎา อนุภัทรวิวัฒน์ ม.5/7 ฝ่ายประเมินผล

นางสาวขวัญทิพย์ สติธโรปกรณ์ ม.4/8 ฝ่ายพยาบาล

นางสาวนิชาภัทร หนูแก้ว ม.4/6 ฝ่ายสถานที่

นายประวีณพล จำปาหอม ม.4/11 ฝ่ายสถานที่

นางสาวชนัญชิตา ทรัพย์สิงห์ ม.4/4 ฝ่ายเหรัญญิก

นายปัณณวิชญ์ เอมสอาด ม.4/9 ฝ่ายโสต

นายยูตะ อาอิกาว่า ม.5/7 ฝ่ายโสต

นางสาวณัฐรินีย์ พงษาเทศ ม.4/8 ฝ่ายโสต

นางสาวมนัญญา ศรีบุตรโคตร ม.4/2 ฝ่ายกิจกรรม

นายพงษธร ฉิมพุฒ ม.4/8 ฝ่ายกิจกรรม

นายณรงค์พิสิฐ หยู่เย็น ม.5/7 ฝ่ายกิจกรรม

นางสาวปิยธิดา หนูเต็บ ม.5/8 ฝ่ายอุปกรณ์

นายพีระพัฒน์ เจริญแก่นทราย ม.5/5 ฝ่ายพยาบาล

นายกฤตัชญ์ ชมนึก ม.4/2 ฝ่ายสถานที่

นางสาวธนัชพร เกิดผล ม.4/6 ฝ่ายสถานที่

นายวรรธนัย พิลา ม.5/5 ฝ่ายสถานที่

นางสาวนันฐิชา สมศรี ม.4/4 ฝ่ายโสต

นางสาวอริสรา ดอนศิลา ม.5/1 ฝ่ายโสต

นายอนันยุทธ คำแป้น ม.5/11 ฝ่ายโสต

นางสาวปภาดา มาลีพันธ์ ม.5/5 ฝ่ายโสต

นางสาวชาแนล พรู แบรลี่ย์ ม.4/4 ฝ่ายกิจกรรม

นายภัทรดนัย ดีช่วย ม.4/9 ฝ่ายกิจกรรม

นางสาวรุ่งทิวา ตันเงิน ม.5/8 ฝ่ายกิจกรรม

นายนพรัตน์ ไกรทองสุข ม.5/4 ฝ่ายประเมินผล

นางสาวปทิตตา รักษาสัตย์ ม.4/4 ฝ่ายพยาบาล

นายวิศรุต ซาฮัน ม.4/4 ฝ่ายสถานที่

นายนราวิชญ์ เสพสุข ม.4/10 ฝ่ายสถานที่

นายณัฐดนัย มูน๊ะ ม.5/5 ฝ่ายสถานที่

คณะสีชมพู

นายจารุวิทย์ ขันอาษา ม.5/5 ประธานสี
นางสาวกษิรา แสงอุ่น ม.5/5 รองประธานสี
นายเมธี กุดแยง ม.5/5 เลขานุการสี

คณะสีเหลือง

นางสาวณิศวรา จันทะขิน ม.5/6 ประธานสี
นางสาวอมลรดา พรมตวา ม.5/6 รองประธานสี
นางสาวซาเกน่า กาบะไดกีเต้ ม.5/6 เลขานุการสี

คณะสีแดง

นายภูมิพลัง คล่องบรรจง ม.5/7 ประธานสี
นางสาวไอรดา โพธิ์พรม ม.5/7 รองประธานสี
นางสาวณัฏฐธิฎา อนุภัทรวิวัฒน์ ม.5/7 เลขานุการสี

คณะสีฟ้า

นางสาวปานวาด ไชยวงศ์ ม.5/3 ประธานสี
นางสาวเกวลิน ทันปรีชา ม.5/3 รองประธานสี
นางสาวกมลพร จุลมณี ม.5/3 เลขานุการสี

คณะสีม่วง

นายชฎาธร มหิงษ์ ม.5/4 ประธานสี
นายนวมินทร์ สามหมื่นคำ ม.5/4 รองประธานสี
นายนพรัตน์ ไกรทองสุข ม.5/4 เลขานุการสี