กลุ่มบริหารงบประมาณ

1.แนวคิด
การบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารแบบ มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริหารมาใช้ใน การจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การบริหารงานมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใสตรวจสอบได้
2.เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
3.เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้บริหาร สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. วิสัยทัศน์

กลุ่มบริหารงบประมาณปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส

4. พันธกิจ

บริหารจัดการอย่างถูกต้องตามระเบียบด้วยระบบการมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา การศึกษาของโรงเรียน

5. นโยบาย

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ของงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
2.ส่งเสริมครูและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงบประมาณ
3.ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอก

6. หน้าที่และความรับผิดชอบ 4 กลุ่มงาน

1. กลุ่มงานอํานวยการ
2.กลุ่มงานการเงินบัญชี
3.กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
4.กลุ่มงานวิเคราะห์และจัดทําแผนของสถานศึกษา

การดําเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรายการพื้นฐานให้ ได้แก่

 • ค่าจัดการเรียนการสอน
 • หนังสือเรียน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เครื่องแบบนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หนังสือเรียน

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ใช้หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และปรับปรุง พุทธศักราช 2560

งบจัดสรรอัตราหนังสือ

– ม.1 จัดให้ 808 บาท
– ม.2 จัดให้ 921 บาท
– ม.3 จัดให้ 996 บาท
– ม.4 จัดให้ 1,384 บาท
– ม.5 จัดให้ 1,326 บาท
– ม.6 จัดให้ 1,164 บาท

อุปกรณ์การเรียน

อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็น ประกอบด้วย สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด วัสดุฝึก เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุ ICT กระเป๋านักเรียน หรือหากมีอุปกรณ์การเรียนครบแล้วสามารถนําเงินไปจัดซื้อเครื่องแบบ นักเรียนได้ เป็นต้น
อัตราที่กําหนด
– มัธยมศึกษาตอนต้น 260 บาท/ภาคเรียน
– มัธยมศึกษาตอนปลาย 260 บาท/ภาคเรียน

เครื่องแบบนักเรียน

ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง หากมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว อาจนําเงินที่ได้รับไปจัดซื้อ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/อุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นได้
อัตราที่กําหนด
– มัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/ภาคเรียน
– มัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/ภาคเรียน
ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ, กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ทัศนศึกษา, การบริการสารสนเทศ/ICT
อัตราที่กําหนด
– มัธยมศึกษาตอนต้น 449 บาท/ภาคเรียน (898 บาท/คน/ปี)
– มัธยมศึกษาตอนปลาย 485บาท/ภาคเรียน (970 บาท/คน/ปี)

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

 1. สพฐ. แจ้งการโอนเงินภาคเรียนที่ 1 ฐานข้อมูล 10 มิ.ย. ของปีการศึกษา งบประมาณให้เบื้องต้น 70% ของนักเรียนเดิม โดยคิดนักเรียนเก่าที่เลื่อนชั้น 100% และภาคเรียนที่ 2 อีก 30% โดยโอนเงินเข้าบัญชี สถานศึกษา
 2. โรงเรียนดําเนินการค่าเล่าเรียน/หนังสือแบบเรียน/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้ปกครองรับเงินไป ดําเนินการ เครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือเรียน

หนังสือเรียน

1.การคัดเลือกหนังสือ – ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผล เชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการวิชาการ ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน ชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน)

2.การจัดซื้อ – ดําเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคเรียน พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง – คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อร่วม สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน

3.การแจกหนังสือเรียน – หนังสือเรียนทุกเล่มโรงเรียนจะแจกให้นักเรียนยืมเรียน นักเรียนต้องดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าสูงสูด โดยไม่ต้องส่งคืนเมื่อสิ้นปีการศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน

สถานศึกษา – จ่ายเงินสดให้ผู้ปกครอง/นักเรียนในรูปคณะกรรมการอย่างน้อย 2 คน

นักเรียน/ผู้ปกครอง

 • รับเงิน/ลงลายมือชื่อโดยนักเรียน
 • จัดซื้อเครื่องแบบ 2 ชุด หรืออย่างน้อย 1 ชุด (ถ้ามีพอ) ที่เหลือซื้ออย่างอื่น เช่น ถุงเท้า/รองเท้า/ชุดกีฬา
 • มอบใบเสร็จต่อโรงเรียน

*เงินเหลือโรงเรียนดําเนินการอย่างอื่นได้โดยความเห็นชอบกรรมการภาคี 4 ฝ่าย*

แนวปฏิบัติใบเสร็จที่ส่งมอบคืนให้กับทางโรงเรียน

 • ใบเสร็จที่มีเลขที่ทะเบียนการค้า
 • ใบเสร็จที่มีชื่อผู้ประกอบการชัดเจน
 • ลงรายการในใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขที่กําหนด (ค่าเครื่องแบบ/ค่าอุปกรณ์การเรียน)
 • นักเรียนคนใดไม่ส่งใบเสร็จต้องคืนเงินตามจํานวนที่ได้รับ

ค่าใช้จ่ายการขอเก็บเงินบํารุงการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับอนุมัติจากสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ล่วงหน้า สนับสนุนค่าใช้จ่าย โดย

 1. ชําระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจากแบบฟอร์ม
 2. ชําระเงินทาง แอปพลิเคชั่นของธนาคารกรุงไทย ดังนี้
  2.1 เข้าสู่ระบบ แอปพลิเคชั่นกรุงไทย
  2.2 เลือกเมนูจ่ายเงิน
  2.3 พิมพ์ TAB ค้นหา Com Code : 81862
  2.4 กรอกข้อมูลตามขั้นตอนสนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้

ก. ห้องเรียนปกติ

ภาคเรียนที่ 1/2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จํานวน 3,600 บาท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6 จํานวน 3,400 บาท

ภาคเรียนที่ 2/2566

ทุกระดับชั้นเรียน จํานวน 3,400 บาท

ข. ห้องเรียนพิเศษ

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (SCIENCE – MATH GIFTED PROGRAM)

ภาคเรียนละ 15,000 บาท

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM : EP)

ภาคเรียนละ 35,000 บาท (ลดเหลือ 25,000 บาท)

โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (INTENSIVE ENGLISH PROGRAM: IEP)

ภาคเรียนละ 8,500 บาท