ปรัชญา

ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมชื่นชมผลงาน สู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์

นักเรียนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

พันธกิจ

1.วางแผนในการดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้กิจกรรมดําเนินตามแผน
3.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม เพื่อให้ตรงตามนโยบายที่วางไว้
4.สนับสนุน จัดสวัสดิการ และให้ขวัญกําลังใจแก่บุคลากรที่จัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ

นโยบาย

ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือว่าผู้เรียน มีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2545 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้ สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งปัจจัย เกื้อหนุนต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของ นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
2.เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง รวมทั้งจากการประเมินหน่วยงาน ภายนอก
3.เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4.เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ

 • กิจกรรมแนะแนว
 • กิจกรรมนักเรียน
  • กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
  • กิจกรรมชุมนุม ชมรม
 • กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 • ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 • การเรียนซ้ำรายวิชา
 • เกณฑ์การจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การเปลี่ยนผลการเรียน
 • การเรียนซ้ำชั้น
 • เกณฑ์การจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • การสอนซ่อมเสริม
 • การเลื่อนชั้น
 • เอกสารหลักฐานการศึกษา

คุณสมบัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ / เกณฑ์การรับนักเรียน