ปรัชญา

ยึดหลักธรรมาภิบาล วางระบบงบประมาณอย่างคุ้มค่า ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

พัฒนาคน พัฒนางาน ตามกรอบการปฏิรูประบบราชการ เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ
2.พัฒนาระบบการบริการให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
3.จัดระบบการบริหารจัดการ ให้ลดขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ

นโยบาย

1.มุ่งเน้นให้บริการ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2.ให้การบริการอย่างเสมอภาค และเป็นธรรมต่อทุกคน

งานที่ให้บริการนักเรียน

งานสํานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป : อาคารเรียน 5 ชั้นที่ 1

หน้าที่และการให้บริการ
1.รับ – ส่ง หนังสือเข้า – ออก ของกลุ่มบริหารทั่วไป
2.ประสานงานกับกลุ่ม/ฝ่ายงานอื่นๆ ในโรงเรียนเพื่อการบริการ
3.ดูแลจัดการความเรียบร้อยกลุ่มงานในสังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป
4.รวบรวมประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป

งานธุรการ : อาคารเรียน 1 ชั้นที่ 1

หน้าที่และการให้บริการ
1.บุคคลหรือหน่วยงานเจ้าของเรื่อง กรอกเอกสารตามแบบฟอร์มขอให้พิจารณาลงนามเอกสาร เพื่อเสนอและพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น
2.เจ้าของเรื่องติดต่อขอรับเอกสารที่งานธุรการได้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ยื่นคําร้อง ตามแบบฟอร์ม ให้งานธุรการ (สารบรรณ) (ไม่นับวันหยุดราชการ)

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม : อาคารเรียน 5 ชั้นที่ 1

หน้าที่และการให้บริการ
1.ซ่อมบํารุง ปรับปรุง พัฒนา อาคารเรียน สถานที่ อุปกรณ์ และอาคารประกอบให้พร้อม ต่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัย
2.มอบหมาย ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานของนักพัฒนา
3.ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน
4.เฝ้าระวัง ตรวจสอบ พัฒนาอุปกรณ์ วิธีการที่สามารถให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้เกิด ความปลอดภัย สะดวก สะอาด เพียงพอและพร้อมต่อความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน
5.จัดทําและดําเนินกิจกรรมประหยัดพลังงาน กิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม รณรงค์รักษ์ความสะอาด
6.ไม่อนุญาตให้นักเรียนนําอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ําเปล่าขึ้นไปรับประทานบนอาคาร เรียน
7.ไม่อนุญาตให้นักเรียนชาร์จโทรศัพท์/แบตเตอร์รี่/อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในห้องเรียน
8.ประเมินคะแนนความสะอาดห้องเรียนตามเกณฑ์ ดังนี้

9.ประเมินคะแนนความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคณะสี ตามเกณฑ์ ดังนี้
2 = พื้นที่สะอาด ไม่มีขยะ
1 = มีขยะเล็กน้อย
0 = พื้นที่สกปรก มีขยะมาก
10.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์ : อาคารโฆษิตสมิต

หน้าที่และการให้บริการ
1.การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อกับครู – นักเรียนและบุคลากร ภายในโรงเรียน
2.การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ
2.1บริการเสียงตามสาย ซึ่งจะประกาศได้ในช่วงเปลี่ยนคาบเรียนหรือถ้ามีกรณีเร่งด่วน จะพิจารณาเป็นราย ๆ ตามความเหมาะสม (ผู้ปกครองที่มาติดต่อ ควรแจ้งชื่อ, ชั้น, ห้องเรียน, ให้ชัดเจน)
2.2จัดกิจกรรมนักเรียนกับการใช้ภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารและ สาระน่ารู้ในช่วงเช้า เวลา 7.00 – 7.30 น. ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
2.3บริการประกาศข่าวสารทางป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าโรงเรียนและป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในโรงเรียน
2.4บริการจัดทําป้ายต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน
2.5จัดทําวารสารสายใยเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปีการศึกษาละ 1 ฉบับ
2.6รับแจ้งของหายและรับแจ้งผู้ที่เก็บของได้ที่นําส่งงานประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศ หาเจ้าของ
3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานประกันอุบัติเหตุ : อาคารเรียน 4 ชั้นที่ 1

การประกันอุบัติเหตุและการขอเคลมประกันอุบัติเหตุประจําปีการศึกษา 2566
โรงเรียนได้จัดทําประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนทุกคนกับบริษัทประกันภัยเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีได้รับอุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้
1.วงเงินคุ้มครองสําหรับประกันอุบัติเหตุประจําปี 2566 คือ 10,000 บาทต่อคน ต่อหนึ่งครั้ง การเกิดอุบัติเหตุ (ค่าใช้จ่ายที่เกิน 10,000 บาท ผู้ปกครองต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
2.เมื่อเกิดอุบัติเหตุสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล โดยการสํารองค่ารักษาพยาบาล
3.การส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล แนบเอกสารดังนี้
3.1ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง พร้อมสําเนา
3.2ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่แพทย์ระบุว่าเป็นอุบัติเหตุ พร้อมสําเนา (แนบทุกครั้งที่มี การรักษาแต่ละวัน แต่ละสถานพยาบาล ต้องระบุรายละเอียดวันที่เกิดเหตุ สาเหตุการเกิด เหตุบาดเจ็บ และการรักษาให้ครบถ้วน ชัดเจน)
3.3สําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (ผู้เกิดอุบัติเหตุ) จํานวน 2 ชุด
3.4สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (ผู้เกิดอุบัติเหตุ) จํานวน 2 ชุด (กรณีผู้ประกัน ไม่มีสมุดบัญชีธนาคาร ให้ใช้สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง พร้อม แนบสําเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองด้วย)
4.สินไหมค่ารักษาพยาบาลจะโอนเงินเข้าบัญชี ตามหัวข้อ 3.4
5.บริษัทประกันอุบัติเหตุ เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
6.การจ่ายเงินสินไหมค่ารักษาพยาบาลและสินไหมกรณีเสียชีวิตจะได้รับภายใน 7 – 15 วันทําการ (กรณีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง)

งานสัมพันธ์ชุมชน : อาคารเรียน 5 ชั้นที่ 1

หน้าที่และการให้บริการ
1.ประสานงานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในเขตมีนบุรีและเขตใกล้เคียง
2.ประสานงานชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน
3.ให้ความร่วมมือในกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน
4.ให้บริการแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

งานโภชนาการ : อาคารสุธี – ฉวีวรรณ มีนชัยนันท์ (ชั้นที่ 1 โรงอาหาร 1) และโรงยิม (ชั้นที่ 1 โรงอาหาร 2)

หน้าที่และการให้บริการ
1.ควบคุมดูแลการประกอบและการจําหน่ายอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
2.ดูแลให้บริการแก่นักเรียน ครู และบุคลากรภายในโรงเรียน
แนวปฏิบัติ
1.ช่วงเวลาจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1.1ช่วงเช้า เวลา 6.00 – 7.30 น.
1.2ช่วงพักกลางวัน ระหว่างเวลา 11.30 – 12.20 น.
1.3ช่วงบ่าย (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 15.30 น.
1.4ช่วงบ่ายวันพุธ เวลา 16.30 น.
1.5ช่วงเย็นปิดโรงอาหาร เวลา 17.00 น.
2.นักเรียนต้องเข้าแถวซื้ออาหารอย่างมีระเบียบ
3.หลังรับประทานอาหารเสร็จ ต้องเก็บภาชนะในที่รองรับ และที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในกรณี มีเหตุจําเป็นต้องใช้บริการโรงอาหารนอกเวลาที่กําหนดไว้ให้ติดต่องานโภชนาการ
4.ร้านค้าจะเก็บเงินค่าประกันภาชนะ จํานวน 5 บาท เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ให้นําภาชนะที่ใส่อาหารมาคืน ทางร้านค้าจะคืนเงิน จํานวน 5 บาทให้กับนักเรียน

งานอนามัยโรงเรียน : อาคาร 4 ชั้นที่ 1

หน้าที่และการให้บริการ
1.นักเรียนลงชื่อสมุดการให้บริการทางสุขภาพในระดับชั้นตัวเอง
2.แจ้งอาการของโรค
3.ถ้ามีโรคประจําตัว หรือมีอาการแพ้ยาต้องแจ้งให้ทราบ
4.รับยาตามอาการที่แจ้ง หรือรับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.กรณีขอนอนพัก ต้องลงชื่อในสมุดขออนุญาตนอนห้องพยาบาลซึ่งครูผู้สอนรายวิชานั้น ลงนาม
6.เมื่อนอนพักจนอาการดีขึ้นแล้วต้องเก็บที่นอนให้เรียบร้อย
7.กรณีที่ต้องนําส่งโรงพยาบาล
7.1เกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้จากงานประกันอุบัติเหตุ และต้องอยู่ในช่วงเวลาของการประกันในแต่ละรอบ
7.2อาการเจ็บป่วยทั่วไป ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง
8.ห้ามนักเรียนหยิบยาหรือทําแผลก่อนได้รับอนุญาต
9.ถ้านักเรียนประสงค์จะกลับไปพักผ่อนที่บ้าน ต้องโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองมารับ จึงจะกลับได้ โดยงานอนามัยออกบัตรขออนุญาตให้กลับบ้านได้
10.กรณีทําแผลให้มาก่อนเข้าแถว และเวลาพักกลางวัน (แผลเก่า)

งานโสตทัศนูปกรณ์ : อาคาร 3 ชั้นที่ 1

หน้าที่และการให้บริการ
1.วางแผนและกําหนดวัสดุอุปกรณ์ด้านภาพและเสียงให้เหมาะสมกับกิจกรรมภายใน โรงเรียน
2.ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องใช้เครื่องเสียงในการทํากิจกรรม
3.บันทึกภาพนิ่งและบันทึกภาพเคลื่อนไหวการทํากิจกรรม
4.ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และห้องประชุมต่าง ๆ ของโรงเรียน สําหรับการประชุม และกิจกรรมภายในโรงเรียน
5.ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนต่าง ๆ
6.ให้คําปรึกษาและบริการผลิตสื่อการเรียนการสอน สื่อออนไลน์ การถ่ายทอดสดกิจกรรม ต่าง ๆ สําหรับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน