ระเบียบโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ. 2566

ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และ ระเบียบว่าด้วยการปรับเปลี่ยนคะแนนความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2566

เครื่องแบบนักเรียนชาย-หญิง