กิจกรรมที่ 1 กำเนิดของป่าไม้ และ ป่าไม้งาม

กิจกรรมที่ 2 รักษ์ป่าไม้ และ ป่าคือผู้ให้

กิจกรรมที่ 3 การอยู่รวมกันของคนกับป่า และ คนงดงาม