โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ยินดีต้อนรับค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนซ้ำชั้น ปีการศึกษา 2563
เรื่อง เชิญประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในปีการศึกษา 2563 ไม่ถึง 1.00 หรือมีผลการเรียนที่สอบไม่ผ่านมากกว่าร้อยละ 60 ของรายวิชาในปีการศึกษา 2563
2021-05-13 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เรื่อง นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 1.00 หรือมีผลการเรียนที่สอบไม่ผ่านเกินร้อยละ 60 ของรายวิชาในปีการศึกษา 2563
2021-05-13 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เรื่อง ให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ร้าน
2021-05-11 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบเรียนต่อ ม.4 ประเภททั่วไป ความสามารถพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ Gifted และห้องเรียนพิเศษ IEP
2021-04-23 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เรื่อง กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ-64
2021-04-30 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
2021-03-17 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2020-09-25 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เอกสารนัดหมายสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2021-04-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
เอกสารนัดหมายสำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
2021-04-24 00:00:00

ประกาศโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564
2021-04-21 00:00:00


ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ลิ้งค์น่าสนใจ