***ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ***

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางเตือนใจ ปิ่นนิกร

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

เมนูโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
 • สัญลักษณ์โรงเรียน
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • พันธกิจ / เป้าหมาย
 • เพลงโรงเรียน
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ปฏิทินกิจกรรม
 • ข้อมูลอาคารสถานที่
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • คณะกรรมการสถานศึกษา
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ข้อมูลนักเรียน
 • แผนที่โรงเรียน
 • โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
 • คณะผู้บริหาร
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • บุคลากรทางการศึกษา
ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
กลุ่ม/หน่วยงานภายใน
 • กลุ่มบริหารวิชาการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มบริหารงบประมาณ
 • กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • บุคลากรทางการศึกษา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)