19-06-67 การอบรมความรู้ด้านอัคคีภัยและการเผชิญเหตุ ในสถานศึกษา