27-06-67 พิธีทบทวนคําปฎิญานและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3