มอบเกียรติบัตรศิลปะหัตถกรรม กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์