มอบเกียรติบัตรศิลปะหัตถกรรม กลุ่มการเรียนรู้สังคมศึกษา