มอบเกียรติบัตรศิลปะหัตถกรรม กลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์