สรุปจำนวนยอดผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 (ประเภทห้องเรียนปกติ) โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2567