โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนปกติ